Naprava za razžveplanje dimnih plinov na 600 MW Bloku 6 v Termoelektrarni Šoštanj

Gradnja največje naprave za razžveplanje dimnih plinov v Sloveniji je referenčni projekt, ki Rudisu odpira vrata za gradnjo tovrstnih naprav tudi v prihodnje

Termoelektrarna Šoštanj je največja elektrarna v slovenskem elektroenergetskem sistemu, ki proizvede skoraj 35 % električne energije v Sloveniji. Z gradnjo novega 600 MW Bloka 6 Termoelektrarna Šoštanj uresničuje željo Slovenije po čim večji lastni energetski oskrbi, znižala bo proizvodne stroške, predvsem pa občutno zmanjšala obremenitev okolja. Eden od najpomembnejših ekoloških parametrov novega bloka 6 je vsebnost SO2, ki bo po čiščenju dimnih plinov znašala manj kot 100 mg/Nm3. Naprave s takšno stopnjo čiščenja še ni v Evropi.

 

Rudis je uveljavljen izvajalec gradnje naprav za razžveplanje dimnih plinov. V preteklih letih je tovrstni napravi zgradil na Bloku 5 v Termoelektrarni Šoštanj in v Termoelektrarni

Trbovlje. Obvladovanje tehnologije razžveplanja dimnih plinov, odlične reference na področju vodenja in izvedbe zahtevnih projektov in sloves zanesljivega partnerja so Rudisu omogočili, da je skupaj s konzorcialnima partnerjema Esotech Velenje in Engineering Dobersek iz Nemčije pridobil tudi izgradnjo naprave za razžveplanje dimnih plinov novega Bloka 6 Termoelektrarne Šoštanj. Razžveplanje dimnih plinov na velikih termoenergetskih objektih je Rudisova ciljna tehnologija tudi za bodoče projekte, predvsem na tujih trgih držav.

Vsebnost SO2 po čiščenju < 100 mg/Nm3


Naročnik: Termoelektrarna Šoštanj
Rok izvedbe: 2015
Obseg del: Izgradnja naprave za razžveplanje dimnih plinov Bloka 6 "na ključ"
Opis tehnologije:

Naprava za razžveplanje dimnih plinov je zasnovana po mokrem kalcitnem postopku in kot taka izpolnjuje zahteve BREF dokumentov oziroma ustreza BAT tehnologiji (Best Available Technology).

Tehnologija po mokrem kalcitnem postopku

Z navedeno tehnologijo razžveplanja bo dosežena najvišja stopnja čiščenja vseh kislih komponent (žveplovi oksidi, kloridi in fluoridi), ob uporabi dostopnega in cenovno relativno ugodnega nevtralizacijskega sredstva – apnenca. Kot stranski produkt čiščenja nastaja sadra, ki jo naročnik izkoristi v komercialne namene oziroma jo uporabi za stabilizacijo elektrofiltrskega pepela.

Glavni fizikalno – kemijski postopki mokrega kalcitnega postopka obsegajo:

  1. prehod žveplovega dioksida in ostalih kislih komponent iz plina v suspenzijo – absorpcija,
  2. raztapljanje apnenca,
  3. nevtralizacija kislih komponent,
  4. oksidacija sulfita v sulfat,
  5. kristalizacija sadre.

Čiščenje dimnih plinov poteka v pralniku, ki ga v grobem delimo v tri dele. V spodnjem delu pralnika je recirkulacijska posoda za pripravo suspenzije apnenca in tu nastaja sadra. V srednjem delu pralnika poteka najintenzivnejše čiščenje, saj v tem delu vstopajo onesnaženi dimni plini, v protitoku pa preko razpršilnih nivojev pada suspenzija apnenca, ki nevtralizira kisle komponente. V zgornjem delu pralnika je nameščen izločevalnik kapljic, ki iz nasičeno vlažnih očiščenih dimnih plinov izloča vodne kapljice. Očiščeni dimni plini se nato preko dimovodnega kanala  in hladilnega  stolpa  izpuščajo v zrak.

Za delovanje pralnika je Rudis vgradil obtočne in ostale črpalke, sistem oksidacijskega in komprimiranega zraka, sistem transporta in priprave apnenčeve moke, odvodnjavanje suspenzije na hidrociklonih, izpraznilni in drenažni sistem, sistem procesne vode ter ustrezen sistem vodenja. Pralnik s pripadajočo tehnološko opremo je postavljen v jekleno glavno procesno zgradbo velikosti 33 m x 36 m in višine 48 m.

 

 

Opis del:

Rudis je pričel izvedbo projekta s fazo načrtovanja. Osnovni tehnološki koncept naprave je Rudis izdelal na osnovi vhodnih podatkov naročnika, kar je bilo izhodišče za izdelavo načrtov PGD za pridobivanje gradbenega dovoljenja za Blok 6.

Rudis je z deli na gradbišču pričel v maju 2012 z montažo pralnika in glavne procesne zgradbe. Montaža obtočnih črpalk s cevovodi ter ostale tehnološke in elektro opreme je bila zaključena konec leta 2013, v prvi polovici leta 2014 je bil vgrajen še sistem vodenja naprave, nato so sosledili zagonski preizkusi ter hladno in vroče testiranje naprave.

Med testiranji ter 30-dnevnim poskusnim obratovanjem naprave je bilo izvedeno šolanje naročnikovega osebja – operaterjev, ki bodo po primopredaji upravljali z napravo. Izpolnjevanje pogodbenih parametrov naprave mora Rudis dokazati v prvem letu obratovanja naprave.

Tehnični podatki:
  • Gorivo: Lignit
  • Pretok vlažnih plinov: 2.100.000 Nm3/h
  • Vstopna koncentracija SO2: 8.200 mg/Nm3
  • Izstopna koncentracija SO2: < 100 mg/Nm3
Iskalnik referenc
Dejavnost:
Drzava:
Tehnologije: