Zgodovina Rudisa

7. decembra 1959 je bila ustanovljena poslovna skupnost Rudis. Njeni ustanovni člani, Investicijski biroji Trbovlje, Rudnik rjavega premoga Trbovlje - Hrastnik in Strojna tovarna Trbovlje, so se tega dne dogovorili o medsebojnem načinu sodelovanja in namenu nove poslovne skupnosti. Takrat ustanovljena poslovna skupnost je z združenim znanjem in zmogljivostmi ustanoviteljev trgu ponudila celovite inženirske storitve na področju rudarskih investicijskih objektov.

Vse od takrat Rudis razvija svoje znanje, pridobiva izkušnje in snuje napredne rešitve. Z mnogimi pomembnimi referencami širi svoj ugled v mnoge države sveta. Današnji Rudis je priznan specialist za izvedbo kompleksnih projektov, predvsem na področju energetike in ekologije.   Celotna pot več kot petdesetletnega razvoja Rudisa je podrobno opisana v predstavitveni publikaciji Rudis katalog 2016.

 

 

Dejstva in številke Rudisovega univerzuma

2016

06-pekarna-hail-sa-2
 • z Ministrstvom za zdravje je sklenjena pogodba za sana­cijo Splošne bolnice Trbovlje
 • z naročnikom Soške elektrarne Nova Gorica je sklenjena pogodba za dobavo in montažo elektro opreme v HE Plave I
 • z naročnikom Buhler iz Švice Rudis sklene pogodbi za montažo linije za kolačke in za montažo microdosing enote v Saudovi Arabiji
 • Rudis pristopi k prenovi in prilagoditvi sistema vodenja kakovosti in sistema ravnanja z okoljem v skladu z novi­ma standardoma ISO 9001:2015 in ISO 14001:2015
 • Rudis Middle East v Riadu izvaja montažo celotne linije za transport prtljage na letališču King Khalid International Airport v Riadu, Terminal 5
 • Rudis Mont zaposluje že 50 monterjev in varilcev, glavni­no del izvaja v Nemčiji
 • kot investitor Rudi prične gradnjo atraktivnega stano­vanjsko - poslovnega objekta R-K5 v Trbovljah

2015

03-nrdp-0
 • v Termoelektrarni Šoštanj je izvedena primopredaja naprave za razžveplanje dimnih plinov 600 MW Bloka 6, postrojenj za pripravo in transport odpadnih produktov ter transportnega sistema za premog; skupna vrednost pogodb znaša več kot 120 milijonov evrov, kar predstavlja enega največjih poslov v zgodovini Rudisa
 • Rudis pri Evropskem patentnem uradu patentira izboljša­ve na tehnologiji čiščenja dimnih plinov po mokrem kalcitnem postopku na osnovi apnenca
 • sklenjena je pogodba za zunanjo ureditev Bloka 6 v TE Šoštanj
 • v Istanbulu v Turčiji Rudis že tretje leto zapored sodeluje na mednarodnem energetskem in okoljskem sejmu ICCI - International Energy and Environment Fair and Conference
 • s švicarskim podjetjem Buhler AG sklene Rudis pogodbo za dobavo jeklene konstrukcije in poliestrskih silosov za skladiščenje surovin ter izvedbo montaže vse tehnološke opreme za novo pekarno Hail v Saudovi Arabiji
 • Rudisova solarna elektrarna moči 102kW, ki je prva tovrstna elektrarna na Kosovu, prične z redno proizvo­dnjo električne energije
 • z ELEM Makedonija Rudis sklene pogodbo za izdelavo študije za modernizacijo in rehabilitacijo termoelektrarne REK Bitola z namenom zmanjšanja emisij SOx in prašnih delcev ter ostalih zdravju škodljivih izpustov iz termoelektrarne
 • čerinski družbi Rudis Mont in R-RSD se preselita v poslovne prostore, ki jih je Rudis v Trbovljah kupil od Nove Ljubljanske banke
 • menovana sta dva poslovodja družbe: generalni direktor in direktor projektov s petletnim mandatom
 • skupščina sprejme Strateški načrt razvoja družbe za obdobje do leta 2021

2014

plave
 • v hidroelektrarni Doblar I na reki Soči je po sinhronizacij agregatov na 110 kV omrežje uspešno zaključen zahteven projekt zamenjave treh 16 MVA agregatov
 • Rudis sklene pogodbo za izgradnjo in vzdrževanje male plinske elektrarne na odlagališču nenevarnih odpadkov Puconci
 • v Toplarni Polaj v Trbovljah Rudis pridobi naročilo za postavitev nove plinske kogeneracijske enote, izvedbo gradbenih del ter dobavo in montažo strojne in elektro opreme s sistemom vodenja in nadzora
 • v Termoelektrarni Šoštanj je izveden prvi zagon kotla 600MW Bloka 6 in s tem tudi Rudisove naprave za razžveplanje dimnih plinov ter pomožnih sistemov elektrarne
 • sklenjena je pogodba za izgradnjo vročevoda Lokovica
 • Rudis uspešno zaključi prenovo informacijsko komunika­cijskega sistema družbe
 • z naročnikom Soške elektrarne Nova Gorica Rudis sklene pogodbo za dobavo in montažo generatorjev v hidroelek­trarni Plave I na reki Soči

2013

01-odpadni-produkti-00
 • s Termoelektrarno Šoštanj Rudis sklene pogodbo o izgradnji sistema odpadnih produktov novega Bloka 6
 • Rudis je izbran za izvajalca energetske sanacije Bolnice Celje, vključno s postavitvijo trigeneracije
 • kot poslovno uspešen in finančno visoko likviden poslov­ni subjekt se Rudis uvrsti na ugledni seznam 50 sloven­skih družb z najvišjo bonitetno oceno v letu 2012
 • s predstavitvijo svoje napredne tehnologije čiščenja zraka oziroma razžveplanja dimnih plinov Rudis sodeluje na mednarodnem energetskem in okoljskem sejmu ICCI - International Energy and Environment Fair and Conference, ki vsako leto poteka v Istanbulu v Turčiji
 • od družbe Cottagon Invest d.o.o. Rudis odkupi lastni poslovni delež v višini 25%
 • sklenjena je pogodba o kapitalskem vstopu družbe Fuel Boss v hčerinsko družbo Rudis Mont, ki odpira nove možnosti za vstop na trg Zvezne republike Nemčije in Evropske unije
 • Rudis pridobi naročilo za izgradnjo centralne čistilne naprave v Zagorju ob Savi kapacitete 11.000 populacij­skih enot

2012

hladilni-sistem-7
 • naročniku Soenergetika d.o.o. Kranj sta predani dve napravi za sočasno proizvodnjo električne in toplotne energije s pomožno opremo v Kotlovnici Planina Kranj
 • Rudis prične z montažo naprave za razžveplanje dimnih plinov na Bloku 6 Termoelektrarne Šoštanj
 • v skladu s pogodbenim terminskim planom je zaključena gradnja 164 m visokega hladilnega stolpa za novi Blok 6 v Termoelektrarni Šoštanj
 • Rudis zaključi rekonstrukcijo rezervoarjev za mazut in lovilnih kadi v Toplarni Šiška v Ljubljani
 • Rudis prejme bonitetno poročilo odličnosti AAA – najvišjo oceno poslovnega subjekta, ki jo prejmejo le redki, najbolj finančno likvidni, poslovno uspešni in zaupanja vredni poslovni subjekti
 • v okviru izgradnje hladilnega sistema Bloka 6 v Termoelektrarni Šoštanj Rudis izvede zelo zahteven transport dela dimovodnega kanala izjemnih razsežnosti: premer 8 m, dolžina 45 m, teža 100 ton
 • s Termoelektrarno Šoštanj Rudis sklene pogodbo o izgradnji sistema odpadnih produktov novega Bloka 6
 • Rudis dobavi in montira neprebojne stene za vadbeni center v Kuvajtu
 • Rudis je izbran za izvajalca energetske sanacije Bolnice Celje, vključno s postavitvijo trigeneracije

2011

2011
 • začne se zelo zahtevna gradnja hladilnega stolpa za novi Blok 6 v Termoelektrarni Šoštanj
 • zaključena je zamenjava prvega od treh 16 MVA agregatov hidroelektrarne Doblar I na reki Soči
 • Rudis prične z izgradnjo dveh naprav za sočasno proizvodnjo električne in toplotne energije v Kotlovnici Planina Kranj
 • zaključena je druga faza del v SNG Opera in balet Ljubljana; strojna oprema odra, ki omogoča izvedbo najsodobnejših scen, je tako v celoti predana v uporabo
 • Rudis nadaljuje dela v okviru 1. in 2. faze rekonstrukcije rezervoarjev za mazut v Toplarni Šiška, Ljubljana
 • Rudis obišče nj. eksc. g. Toshimitsu Ishigure, veleposlanik Japonske v Sloveniji; razgovor veleposlanika z generalnim direktorjem Rudisa, mag. Andrejem Gorjupom, je namenjen izmenjavi izkušenj in poslovnih praks v sodelovanju med japonskimi in slovenskimi podjetji
 • švicarska družba Cottagon SA postane večinska lastnica delnic Rudisa, družba Rudis se iz delniške družbe preoblikuje v družbo z omejeno odgovornostjo

2010

2010
 • z naročnikom Energetika Ljubljana je podpisana pogodba za rekonstrukcijo rezervoarjev za mazut in lovilnih kadi v Toplarni Šiška, Ljubljana
 • Rudis kot vodilni partner v konzorciju z nemškim SPX Cooling Technologies GmbH, Ratingen s Termoelektrarno Šoštanj podpiše pogodbo za izgradnjo hladilnega sistema novega, 600 MW Bloka 6 v Termoelektrarni Šoštanj
 • z Ministrstvom za kulturo je podpisana pogodba za drugo fazo del v SNG Opera in balet Ljubljana, ki obsega nadgradnjo strojne opreme odra
 • po slavnostnem zagonu in uspešno izvedenem poskusnem obratovanju prve slovenske črpalne hidroelektrarne Avče na reki Soči naročnik projekta Soške elektrarne Nova Gorica in Rudis podpišeta primopredajni zapisnik
 • dobavljena je uravnalna in merilna oprema za toplarne Niš, Kragujevac in Pirot v Srbiji
 • za naročnika Petrol Energetika Ravne na Koroškem Rudis dobavi in vgradi novo enoto za soproizvodnjo toplotne in električne energije v Toplarni Hrastnik
 • v okviru obnove hidroelektrarne Doblar I na reki Soči Rudis prične z zamenjavo prvega od treh 16 MVA agregatov elektrarne
 • Rudis izdela, dobavi in montira poševno dvigalo ob skakalnici Mostec v Ljubljani
 • v Škrilju pri Kočevski Reki Rudis začne z vgradnjo tehnološke in programske opreme za novo vojaško strelišče

2009

2009
 • Rudis v imenu konzorcija Rudis - Esotech - Engineering Doberšek podpiše pogodbo s Termoelektrarno Šoštanj za gradnjo naprave za razžveplanje dimnih plinov novega Bloka 6, moči 600 MW v Termoelektrarni Šoštanj
 • Rudis v imenu konzorcija Rudis - Litostroj Power podpiše pogodbo za obnovo hidroelektrarne Doblar I, in sicer za kompletno zamenjavo turbinske in generatorske opreme s pomožnimi sistemi
 • podpisana je pogodba za izvajanje rudarskih del s podjetjem Operta BBM v Nemčiji
 • v Termoelektrarni Šoštanj se začne sanacija gumi oblog v pralniku in na ventilatorju vleka razžveplalne naprave Bloka 4
 • v izdelavi je projektna dokumentacija za energetski objekt - trigeneracijo v poslovno trgovskem centru Era City v Skopju, Makedonija
 • dobavljena je elektro oprema za toplarne Kraljevo, Sombor in Zrenjanin v Srbiji
 • zaključuje se gradnja črpalne hidroelektrarne Avče na reki Soči
 • Rudis praznuje 50 let poslovanja in je najstarejše delujoče podjetje za izvedbeni inženiring v Sloveniji

2008

2008
 • ustanovljena je odvisna družba Rudis Middle East v Riyadhu, Saudova Arabija
 • pričnejo se dela v okviru pogodbe za umestitev druge kogeneracije v Toplarno Polaj v Trbovljah
 • v Alžiriji začne Rudis z obnovo rezidence finskega ambasadorja v mestu Alžir
 • Rudis prične izvajati dela po pogodbi za scensko mehanizacijo v objektu SNG Opera in balet v Ljubljani
 • zaključi se gradnja Nevrološke klinike v Ljubljani, kjer Rudis izvaja nadzor od leta 2001 dalje

2007

2007
 • družba Primorje postane 100-odstotni lastnik delnic Rudisa
 • ustanovljena je hčerinska družba za montažno dejavnost Rudis Mont d.o.o.; Rudis prvič v svoji zgodovini pridobi svojo montažno ekipo
 • Rudis podpiše pogodbo za rekonstrukcijo kotlovnice Čardak v Črnomlju
 • gradnja nove kotlovnice z vgradnjo kogeneracijskega postrojenja za sočasno proizvodnjo toplotne in električne energije v kotlovnici Meblo v Novi Gorici
 • sklenjena je pogodba za gradnjo postrojenja za skladiščenje in mešanje elektrofiltrskega pepela za jamski zasip rudnika Stari Trg, Kosovo
 • Rudis kot investitor gradi svoj najpomembnejši poslovno-stanovanjski objekt za trg, Vodnikov dvor v Ljubljani, ki obsega 98 stanovanj in 12 poslovnih prostorov
 • zaključena je obnova toplarne na biomaso ESR Energie Sulzbach - Rosenberg v Nemčiji
 • Rudis izvaja strokovni nadzor pri gradnji bencinskih servisov na področju Slovenije za naročnika En plus
 • dobavljena in montirana je tehnološka oprema za štiri tipska pehotna strelišča na strelišču Mlake pri Vipavi
 • gradi se pogonski objekt za plinske turbine v Termoelektrarni Šoštanj

2006

2006
 • Rudis pridobi certifikat za varovanje okolja ISO 14001 ter certifikat za varnost in zdravje pri delu OHSAS 18001
 • podpisana je pogodba za gradnjo pomožnih sistemov za termično obdelavo komunalnih odpadkov v Toplarni Celje
 • Rudis kot investitor prične z gradnjo treh stanovanjskih vila blokov z imenom Vila M v Ljubljani, namenjenih prodaji na trgu
 • Rudis s svetovalnim inženiringom sodeluje pri izgradnji tovarne avtomobilskih prikolic, avtodomov in hišic Adria v Novem mestu
 • dobava in vgradnja naprave za sočasno proizvodnjo toplotne in električne energije v kotlovnici Kenog za podjetje E3 v Novi Gorici
 • dobava in montaža poševnega dvigala za prevoz skakalcev na zaletišče v Žireh

2005

2005i
 • sklenjena je pogodba za projektiranje, dobavo in montažo tehnološke opreme (turbine, generatorja z vzbujalnim sistemom in pomožnih sistemov) za prvo var-speed reverzibilno črpalno hidroelektrarno v Evropi, črpalno hidroelektrarno Avče na reki Soči
 • končana je tehnološka posodobitev in rekonstrukcija sistema transporta žlindre v Termoelektrarni Ugljevik, Bosna in Hercegovina
 • izdelana je projektna dokumentacija za ekološko sanacijo odpadnih voda pri proizvodnji natrijevih fosfatov v podjetju TKI Hrastnik
 • gradnja naprave za sočasno proizvodnjo toplotne in električne energije v Toplarni Polaj, Trbovlje
 • Rudis dobavi in vgradi opremo štirisedežnice Prevala na Kaninu

2004

2004
 • Rudis podpiše pogodbo za gradnjo naprave za razžveplanje dimnih plinov v Termoelektrarni Trbovlje
 • začetek gradnje nove tovarne za izdelavo specialne steklene embalaže v Hrastniku
 • v Novem mestu Rudis izvaja nadzor pri gradnji novega kompleksa za proizvodnjo počitniških prikolic in avtodomov Adria
 • dobavljena in vgrajena je scenska mehanizacija za Kulturni center Lendava
 • rekonstrukcija in dozidava Oddelka za oskrbo s tekstilom v Splošni bolnišnici Maribor
 • gradnja objekta plinske kotlovnice za Zdravstveni dom Kranj

2003

2003
 • ustanovljeno je podjetje Rudis BH Sarajevo
 • dobava in vgradnja scenske mehanizacije v stari dvorani SNG Maribor
 • za investitorja Vipap Videm Krško poteka rekonstrukcija kotla K5
 • Rudis izvede rekonstrukcijo strojev in šolanje kadrov v podjetju Kosovomont v Prištini, Kosovo
 • začne se gradnja regijske deponije Unično v Hrastniku
 • zgrajen je procesni stolp Bonneuil sur Marine za proizvodnjo suhih malt v Franciji
 • rekonstrukcija kotlovnice 2 x 2,5 MW v Zagorju ob Savi
 • podjetje gradi vrtec v Moravčah • začne se dozidava in rekonstrukcija Osnovne šole Ivana Skvarča v Zagorju ob Savi
 • dobava in montaža jeklenega predorskega opaža za desno cev predora Kastelec
 • v Kosovelovem domu v Sežani Rudis dobavi in vgradi scensko mehanizacijo

2002

2002
 • zaključena je gradnja naprave za sočasno proizvodnjo električne in toplotne energije na Centralni čistilni napravi Škofja Loka
 • začne se rekonstrukcija bazena Kodeljevo v Ljubljani
 • izvedena je rekonstrukcija Centralne čistilne naprave Škofja Loka
 • zgrajena je Porodnišnica Novo mesto
 • Rudis zgradi pokrito atletsko stezo v športni hali v Linzu, Avstrija
 • na odlagališču odpadkov Tenetiše v Kranju Rudis začne z gradnjo sistema energetske izrabe deponijskega plina
 • izdelana je projektna dokumentacija postrojenja za ravnanje z lubjem in blatom v papirnici Vipap Videm Krško

2001

2001
 • družba Primorje d.d. iz Ajdovščine kupi delnice Rudisa in postane njen večinski lastnik
 • v Črni gori Rudis začne z rekonstrukcijo hidroelektrarne Peručica
 • rekonstrukcija bazena v Trbovljah
 • izvedba odrske tehnike v Delavskem domu Trbovlje
 • v Termoelektrarni Šoštanj Rudis zgradi cevni transporter za transport elektrofiltrskega pepela in žlindre
 • začetek rekonstrukcije opreme, parnega cevnega razvoda in kotlovnice ter svetovalni inženiring za investitorja Sava Tires v Kranju
 • razširitev in rekonstrukcija mešalnice suhih betonskih mešanic za investitorja HTZ Velenje
 • rekonstrukcija in dogradnja Očesne klinike v Ljubljani
 • rekonstrukcija osnovne šole v Kompolah

2000

2000
 • v okviru gradnje za trg Rudis gradi poslovno-stanovanjski objekt Zeleni gaj v Ljubljani
 • v Prištini na Kosovem so pridobljena dela v okviru rekonstrukcije transportnega sistema lignita v rudnikih Bardh in Mirash za Termoelektrarno Kosovo B
 • gradnja osnovne šole Rečica ob Savinji
 • z rekonstrukcijo procesnega nadzornega sistema in energetske omare se zaključi gradnja zmesarne v Steklarni Hrastnik
 • začetek gradnje Oddelka za psihiatrijo v Splošni bolnišnici Maribor; objekt je zgrajen po načelu ključ v roke
 • Rudis izvaja svetovalni inženiring pri gradnji športne dvorane Polaj in pri rekonstrukciji srednje tehnične šole Trbovlje
 • v Ljubljani je izvedena adaptacija prostorov švedske ambasade

1999

1999i
 • Rudis kot investitor začne z gradnjo svojega prvega poslovno-stanovanjskega naselja za trg Slape v Ljubljani
 • v steklarni BSN Glasspack v mestu Beziers, Francija, gradi Rudis objekt za skladiščenje in pripravo surovin
 • začetek gradnje hidroelektrarn Doblar II in Plave II
 • v Termoelektrarni Šoštanj se začne gradnja naprave za razžveplanje dimnih plinov na Bloku 5
 • gradnja obrata za proizvodnjo suhih malt v Rudniku svinca in cinka Mežica
 • v Toplarni Polaj Trbovlje se prične II. faza rekonstrukcije in ekološke sanacije

1998

1998
 • podpisana je pogodba za dobavo turbinske in generatorske opreme s pomožnimi sistemi za hidroelektrarni Doblar II in Plave II na reki Soči
 • rekonstrukcija hidroelektrarne Una v Bihaču, Bosna in Hercegovina
 • dobavljena in vgrajena je oprema v objektu Sport Hotel Aleksander Palace v Skopju
 • Rudis izvaja svetovalni inženiring v družbah Goodyear EPE in Sava Kranj
 • izdelava aplikativne programske opreme in spuščanje v pogon regalnega skladišča v podjetju Termo v Škofji Loki
 • pričetek gradnje magistralnega vodovoda Blatnik VH Krč
 • zgrajena je zmesarna za steklarno Haldensleben v Nemčiji

1997

1997
 • Rudis v skupnem nastopu z nemškim partnerjem Deutsche Babcock Anlagen GmbH podpiše pogodbo za gradnjo razžveplalne naprave na Bloku 5 v Termoelektrarni Šoštanj
 • zgrajena je steklarna Euroglas II v kraju Haldesleben, Nemčija
 • prične se dobava in vgradnja 700 ton tehnološke opreme za jašek v Rudniku Hrastnik
 • vodenje gradnje briketirnice in izdelava aplikativne programske opreme v podjetju Termo v Škofji Loki
 • gradnja telovadnice pri osnovni šoli Trnava
 • v železarni Metal Ravne je zgrajena protihrupna zaščita elektropeči
 • Rudis pridobi certifikat kakovosti ISO 9001

1996

1996
 • Rudis se preoblikuje v delniško družbo
 • vodenje gradnje bazenskega kompleksa v Radencih
 • Rudis izvede postrojenje za pripravo in skladiščenje surovin v steklarni Gulf Guard, Saudova Arabija
 • pričetek gradnje predora v Zideh pod Trojanami
 • gradnja vrtca v Železnikih
 • gradnja Zdravstvenega doma Radeče
 • zaključena je rekonstrukcija skladišča premoga v Termoelektrarni Plomin na Hrvaškem

1995

1995
 • gradnja nove proizvodne hale za paletizacijo in pakiranje cementa v Cementarni Trbovlje
 • od leta 1995 do 1997 Rudis gradi sistem transporta premoga na deponiji, transporta pepela, cevovodnega sistema ter rekonstrukcijo gumi transporterja v Termoelektrarni Toplarni Ljubljana
 • zgrajena je mešalnica REA suspenzije in elektrofiltrskega pepela v Termoelektrarni Šoštanj
 • Rudis gradi sistem pnevmatskega transporta pepela iz Termoelektrarne Šoštanj do Rudnika lignita Velenje
 • rekonstrukcija stanovanjsko-poslovnega objekta, kulturnega spomenika Steisslingen v Nemčiji
 • v Termoelektrarni Trbovlje je izvedena ekološka sanacija zahodne deponije
 • pričetek gradnje osnovne šole v Trnavi
 • izdelan je program zapiranja Rudnika rjavega premoga v Zagorju

1994

1994
 • gradnja steklarne Sagco v kraju Jeddah, Saudova Arabija
 • v Termoelektrarni Šoštanj Rudis izvaja pripravo in transport produktov razžveplanja pri napravi za razžveplanje dimnih plinov na Bloku 4
 • pričetek rekonstrukcije in ekološke sanacije Toplarne Polaj v Trbovljah; dela se zaključijo leta 1996
 • v Kolbermooru v Nemčiji je zgrajen stanovanjski objekt s podzemno garažo
 • vodenje gradnje kloralkalne elektrolize v podjetju TKI Hrastnik
 • Rudis vodi tehnološko-ekološko sanacijo proizvodnje in gradi proizvodno halo na Trati za podjetje Termo v Škofji Loki
 • gradnja zimskega bazena v Kranju

1993

1993
 • zgrajena je transportna linija pepela v Termoelektrarni Plomin na Hrvaškem
 • rekonstrukcija in ekološka sanacija Toplarne Hrastnik
 • v gradnji je vročevod v občini Hrastnik
 • v mestu Tudela v Španiji Rudis izvaja dela v steklarni Guardian
 • pričetek gradnje termalne riviere površine 1.200 m2 vodnih površin s pokrito-odprtimi bazeni v Termalni rivieri Čatež; dela se zaključijo z gradnjo bazena z umetnimi valovi leta 1995
 • pričetek obnove kulturnega spomenika - poslovne rezidence St. Johan v Nemčiji
 • gradnja supermarketa Novi Arbat v Moskvi

1992

1992
 • gradnja avtomatskega visoko-regalnega skladišča steklenih izdelkov v Steklarni Hrastnik
 • rekonstrukcija terminala razsutih tovorov in povečanje kapacitet, vključno z avtomatizacijo vagonske nakladalne postaje v Luki Koper
 • v Baernbachu v Avstriji je zgrajena steklarna Stoelze Oberglass
 • v Iranu Rudis izvaja montažo dveh generatorjev v hidroelektrarni Jiroft za avstrijskega naročnika Elin
 • v okviru gradnje vodovodnega omrežja Rore - Narpelj v občini Krško Rudis prične z gradnjo vodovodnega sistema Podbočje; dela se zaključijo leta 1996

1991

1991
 • v mestu Abu Dhabi v Združenih arabskih emiratih Rudis zgradi dve 19-nadstropni zgradbi
 • začetek rekonstrukcije transportnega sistema ladja - skladišče v Luki Koper; dela se zaključijo leta 1992
 • v termoelektrarnah Plomin I in II na Hrvaškem je zgrajeno postrojenje za transport premoga
 • Rudis gradi Prosto carinsko cono Brčko v Bosni in Hercegovini
 • gradnja Petrolovega bencinskega servisa v Zagorju
 • zgrajena je prva in druga faza vodovodnega omrežja Rore - Narpelj v občini Krško; dela se zaključijo leta 1992
 • v Zasavju so zgrajeni telekomunikacijski sistemi za PTT Trbovlje

1990

 • nadaljujejo se dela v okviru petrokemičnega kombinata Schwedt v Nemčiji, ki potekajo neprekinjeno od leta 1981
 • rekonstrukcija 110 kV stikališča v Termoelektrarni Trbovlje
 • gradnja proizvodne hale in skladišča nafte v Risanu, Bosna in Hercegovina
 • gradnja petih opekarn v Togliatti, Belebi, Novokujbiševskem, Marijopolu in Odesi v Rusiji za nemška naročnika Keller GmbH in Lingl GmbH

1989

1989
 • za rudnik premoga Banoviči v Bosni in Hercegovini Rudis izdela in dobavi dve semimobilni drobilnici visokih zmogljivosti
 • zgrajena je vlečnica s spremljajočimi objekti v Lučah
 • v rudniku bakra Bor v Srbiji so opravljena raziskovalna dela
 • izdelani so idejni projekti transporta pepela za Termoelektrarno Plomin na Hrvaškem
 • končana so dela v Hotelu Palas v Banja Luki, Bosna in Hercegovina
 • v Termoelektrarni Trbovlje poteka gradnja nadkopa (vpadnika), ki se zaključi leta 1990
 • Rudis zgradi transportni sistem in deponijo premoga v Termoelektrarni Plomin II, Hrvaška; dela so zaključena v letu 1991

1988

1988
 • prične se gradnja kanalizacijskega omrežja za mesto Constantine v Alžiriji; projekt financira Svetovna banka
 • s pooblastilom Evropske gospodarske skupnosti Rudis postane nosilec aktivnosti za slovenski del projekta gradnje hidroelektrarne Koralpe moči 50 MW v Avstriji in pridobi dela v obsegu 20 odstotkov vrednosti projekta
 • v Nemški demokratični republiki Rudis gradi Intershop Zarrontin, stanovanjsko naselje Berlin, Dom hotel Berlin, poslovno stavbo v Berlinu ter delavske domove v Auerbachnu in Oberlungwitzu
 • začne se gradnja transportnega sistema od deponije Lakonca do Termoelektrarne Trbovlje; dela se zaključijo leta 1996
 • v Rudarsko energetskem kombinatu Edvarda Kardelja v Trbovljah se začne rekonstrukcija separacije premoga, ki poteka do leta 1990
 • za Telesno-kulturno skupnost Kranj Rudis zgradi zimski bazen
 • v okviru projekta gradnje za petrokemijski kombinat Schwedt v Nemčiji Rudis izvaja modifikacijo rafinerije (SRM projekt) in rekonstrukcijo obrata za zniževanje tlaku (DAR projekt)
 • gradnja bencinskega servisa v Rogaški Slatini za podjetje Petrol
 • za podjetje Aero Service Brnik so izvedena gradbena in obrtniška dela, elektro in strojno instalacijska dela, zunanja ureditev ter izgradnja rezervoarja za kerozin

1987

1987
 • Rudis sklene pogodbo za gradnjo deponije premoga Lakonca za Termoelektrarno Trbovlje
 • adaptacija turističnega hotela v Medijskih toplicah
 • v Trbovljah podjetje rekonstruira in popravi kombi elektrarno
 • odprti so novi poslovni prostori v Ljubljani, na Ajdovščini 4
 • gradnja Jeklarne II za Železarno Jesenice je zaključena

1986

1986
 • uporabi so predane 4 semimobilne drobilnice za separacijo v rudniku premoga Đurđevik v Bosni in Hercegovini, ki so plod Rudisovega znanja
 • zgrajena je tovarna Rudi Čajevec v Banja Luki, Bosna in Hercegovina
 • končana so dela v okviru gradnje skladiščnih prostorov za Interšped Banja Luka v Bosni in Hercegovini skupne površine 2.000 m2
 • v Iran podjetje izvozi transportne trakove
 • izvedena je prestavitev kabelskih tras v kotlovnici bloka 125 MW v Termoelektrarni Trbovlje
 • v rudniku rjavega premoga v Zagorju je zgrajena drobilnica energetskega premoga
 • Rudis sklene s podjetjem Davy McKee iz Londona pogodbo za gradbena dela, dobavo opreme, montažna dela ter izolacijsko in antikorozijsko zaščito pri izgradnji naprave za razžveplanje dimnih plinov v Rummelsburgu, Berlin, v Nemški demokratični republiki

1985

1985
 • Rudis podpiše pogodbo s podjetjem ABV Solna iz Švedske za gradnjo hotela Bük v Budimpešti
 • rekonstrukcija separacije premoga za Rudarsko energetski kombinat Edvarda Kardelja v Trbovljah
 • sklenjena je pogodba s podjetjem Limex Berlin za dela na nuklearni elektrarni Lubmin
 • v Bosni in Hercegovini je zgrajena težkotekočinska separacija premoga s štirimi semimobilnimi drobilnicami za jalovino v rudniku premoga Đurđevik
 • začnejo se obsežna rekonstrukcijska dela v Termoelektrarni Trbovlje, ki se zaključijo leta 1999; v tem letu podjetje začne z rekonstrukcijo kotla OP 380b v bloku 125 MW
 • izdelava, dobava in montaža strojne in elektroopreme za klasirnico premoga z nakladanjem v Rudniku črnega premoga Banoviči in za klasirnico premoga Oskova v Bosni in Hercegovini
 • izkop in deponiranje jalovine ter izkop premoga v RMU Kamengrad Sanski most - dnevni kop Orišlje v Bosni in Hercegovini
 • izkop in deponiranje jalovine ter izkop premoga v rudniku lignita Stanari v Bosni in Hercegovini
 • za petrokemijski kombinat Schwedt v Nemčiji Rudis zgradi objekt Vacuum Destilation
 • za podjetje Papirnica Vevče Rudis gradi industrijsko čistilno napravo
 • pričetek gradnje hidroelektrarne Fužine; gradnja se zaključi leta 1987

1984

1984
 • v Gvajani, Konawaruk, se začne druga faza geoloških raziskav
 • začetek gradnje treh cestnih podhodov v mestu Alžir, Alžirija
 • z Železarno Jesenice Rudis podpiše pogodbo za gradnjo Jeklarne II
 • odprto je predstavništvo v Libiji
 • za klasirnico premoga Šikulje in rudnik lignita Kreka v Bosni in Hercegovini podjetje pripravi projekta, ki obsegata izdelavo projektne dokumentacije, nadzor nad montažo in spuščanjem v pogon ter predajo objektov naročniku v obratovanje
 • nadaljujejo se dela v okviru gradnje za petrokemijski kombinat Schwedt v Nemčiji, in sicer gradnja objekta REKO - FCC
 • pričetek gradnje jezu Lar v Iranu, v okviru katere Rudis prevzame injektiranje; dela se zaključijo leta 1989

1983

1983
 • zgrajeni so novi tovarniški prostori za podjetje Libela Celje, ki se razprostirajo na 11.000 m2 površin
 • za tovarno Sijaj Hrastnik podjetje zgradi nove tovarniške prostore
 • opravljena so dela na apnenici Souk-El-Khamis v Libiji
 • Rudis sklene pogodbo za tretjo tovarno čevljev v Bou Saadi v Alžiriji

1982

 • Gospodarska zbornica Slovenije Rudisu podeli častno diplomo za uspešno gospodarjenje
 • v petrokemijskem kombinatu Schwedt v Nemčiji je zgrajen že drugi večji objekt Aromatic Complex

1981

1981
 • z alžirskim investitorjem La Societe Nationale des Industries des Peaux et Cuirs - Sonipec je sklenjena pogodba za izgradnjo dveh tovarn čevljev, Frenda in El Bayadh v Alžiriji, skupne zmogljivosti 1.350.000 parov čevljev letno
 • podpisana je pogodba z japonsko družbo Toyo Engineering Corporation iz Tokija za gradnjo petrokemičnega objekta Visbreaker v petrokemijskem kombinatu Schwedt v Nemčiji
 • Rudis kot prvo jugoslovansko podjetje zgradi žičnico na Krvavcu, in sicer dvosedežnico Tiha dolina - Veliki Zvoh

1980

 • Rudis sklene pogodbo o zastopanju zahodnonemške družbe Maschinenbau Ulm GmbH na jugoslovanskem trgu
 • gradnja drobilnic v mestih Tivat in Bar v Črni gori
 • zgrajen je industrijsko-energetski kombinat Kostolac v Srbiji

1979

1979
 • Rudis sodeluje pri raziskavah in projektu izkoriščanja zlatonosnih naplavin reke Konawaruk v Gvajani
 • vrtanje vodnjakov za vodo v Kermanu, Iran
 • v Zagorju ob Savi je zgrajena tovarna Energoinvest - Varnost
 • odprti so novi poslovni prostori Rudisa na Titovi cesti v Ljubljani
 • začetek gradnje nove poslovne stavbe na Trgu revolucije v Trbovljah
 • podpis pogodbe za gradnjo objekta Aromatic Complex v petrokemijskem kombinatu Schwedt v Nemčiji

1978

1978
 • podjetje raziskuje nahajališča apatita in niobija v Tanzaniji
 • v gradnji je 385 m dolg in 21 m širok most čez reko Tigris s priključkom 3,1 km avtoceste v Iraku
 • začetek izvajanja del na petrokemijskem kombinatu Schwedt v Nemčiji; dela potekajo od leta 1978 do 1990
 • v Libiji se začnejo aerofotogrametrijske in terenske geodetske izmere za Coastal Belt Water Project

1977

1977
 • Rudis sklene pogodbo za izvajanje nadzornega inženiringa pri gradnji slovenskega plinovoda
 • podjetje izvaja geodetska dela in raziskovalno vrtanje na nahajališču železove rude Mifergui - Nimba v Gvineji
 • odprto je predstavništvo v Beogradu
 • v Libiji Rudis podpiše pogodbo za gradbena dela
 • začetek del na drobilnici in klasirnici premoga Pljevlja v Črni gori
 • z japonsko družbo Toyo Engineering Corporation iz Tokia Rudis podpiše pogodbo o skupnem nastopu pri gradnji objekta za petrokemijski kombinat Schwedt v Nemški demokratični republiki, kar je eden največjih poslov v zgodovini Rudisa

1976

1976
 • na odseku hitre ceste Levec - Hoče je zaključena gradnja predorov Golo rebro in Pletovarje
 • opravljena so montažna dela in nadzor nad poskusnim obratovanjem v železarni Hama v Siriji
 • v Gvineji podjetje izvaja geodetska dela in elektrifikacijo rudarskega naselja
 • Rudis zgradi obročaste šahtne peči za apno kapacitete 300 t/dan za investitorja IGM Zagorje

1975

1975
 • odprto je predstavništvo v Ljubljani
 • v Termoelektrarni Trbovlje je vgrajena plinsko-turbinska generatorska enota
 • v Alžiriji Rudis gradi logistični center Blida za naročnika Toyo Engineering Corporation, Japonska

1974

 • opravljena so geotehnična dela na jezu Sirvan in vrtanje globokih opazovalnih vodnjakov na jezu Raza Shah Kebir v Iranu
 • gradnja drobilnice in klasirnice kapacitete 300 t/h v Pljevlju, Črna gora
 • začetek del v Iranu
 • Rudis ustanovi podružnico v Nemčiji

1973

 • Rudis začenja z dolgoletnim uspešnim sodelovanjem z japonskimi korporacijami; tega leta z japonsko družbo Toyo Engineering Corporation sodeluje pri montažnih in izolacijskih delih v Alžiriji ter Nemški demokratični republiki

1972

 • razmahnejo se montažna investicijska dela v Nemški demokratični republiki
 • na Izlakah je dokončana tovarna plinobetona Siporex kapacitete 82.000 m3 letno

1971

1971
 • v cestnem tunelu St. Gotthard v Švici je zgrajen varnostni vpadnik dolžine 2.300 m in širine 6 - 8 m, prezračevalni jašek globine 500 m ter komore na deponijah
 • Rudis opravi vrtalna dela na predorih Motto di Dentro v Švici
 • v Cementarni Trbovlje poteka montaža rotacijskih peči s pripadajočimi napravami za transport, drobljenje, mletje, homogeniziranje in pakiranje cementa

1970

1970
 • v kraju Hisarcik v Turčiji zgradi Rudis separacijo kolemanita Emet kapacitete 180 t/h po lastni tehnologiji na ključ za investitorja Etibank
 • zgrajena je proizvodna hala in sušilne komore ter urejena zunanjost opekarne v Ljubečni
 • končane so obsežne študije in izdelan projekt sanacije Tuniškega jezera; zaradi strateške pomembnosti projekta sta bila predstavnika Rudisa sprejeta pri tunizijskemu predsedniku Habibu Burgibi
 • v Termoelektrarni Trbovlje Rudis projektira, dobavi in montira strojno opremo za transport premoga, elektrofiltrskega pepela in žlindre ter zgradi vodni rov in bunkerje za premog

1969

1969
 • v rudniku pirotina Kettara v Maroku so dobavljene in montirane transportne naprave kapacitete 2.500 t/dan za globino 300 m
 • zgrajena je mokra separacija premoga kapacitete 120 t/h v Ugljeviku v Bosni in Hercegovini
 • v Trbovljah podjetje zaključi gradnjo težkotekočinske separacije premoga kapacitete 200 t/h

1968

1968
 • začetek rudarsko-investicijskih in industrijsko-montažnih del v zahodni Evropi
 • odprto je predstavništvo v Frankfurtu
 • Rudis zgradi obročaste jaškaste peči za apno kapacitete 2 x 150 t/dan za investitorja IGM Zagorje
 • v Plominu na Hrvaškem je zgrajena mokra separacija premoga kapacitete 120 t/h

1967

 • odprto je predstavništvo v Berlinu
 • dokončana so dela v okviru gradnje separacije azbesta kapacitete 13.500 ton azbestnih vlaken letno v Stragarih v Srbiji
 • v Kamengradu v Bosni in Hercegovini je zgrajena mokra separacija premoga kapacitete 80 t/h

1966

 • podjetje svojo dejavnost registrira pri Organizaciji združenih narodov v New Yorku
 • v Tuniziji sklene Rudis prve pogodbe za geološke raziskave v rudnikih fosfata Gafsa, za geofizične raziskave na področju Ain Kherma ter za študije in projekte v rudniku fosfatov Kalaa Djerda
 • v Nemški demokratični republiki in v Belgiji so izvedena prva investicijska dela, in sicer gradbena ter izolacijska dela na industrijskih objektih
 • dokončana je mokra separacija premoga kapacitete 110 t/h v Miljevini v Bosni in Hercegovini

1965

 • zgrajena je separacija Dobro selo kapacitete 300 t/h in sortirnica kapacitete 700 t/h za REH Kombinat Kosovo iz Prištine
 • začetek gradnje bloka 125 MW v Termoelektrarni Trbovlje; dela so zaključena leta 1968

1964

1964
 • v indijski zvezni državi Assam je sklenjena prva pogodba za strukturna vrtanja za nafto
 • Rudis v Indiji projektira separacijo kaolina v Kerali in raziskuje oplemenitenja azbestne rude v Andra Pradeshu
 • odprto je predstavništvo v Indiji in zaključena so dela iz prve pogodbe
 • v Etiopiji se začnejo geološke in geofizične raziskave ter vrtanja na rudnih nahajališčih železa Yubdo Wollega, bakra, platine in drugih mineralnih surovin
 • odprto je predstavništvo v Etiopiji
 • v gradnji je težkotekočinska separacija železove rude kapacitete 460 t/h v Varešu in separacija kromita kapacitete 20 t/h v Raduši, Bosna in Hercegovina

1963

1963
 • po razglasitvi neodvisnosti Alžirije podjetje prične z geološko raziskovalnimi deli v tej državi; Rudis podpiše prvo pogodbo za geološke in tehnološke raziskave ter vrtanja na nahajališčih cinka, svinca in železa (Kherzet Youssef, Djebel Gustar, El Halia, Bou Jaber, Mesloula)
 • v Libiji Rudis izvaja geodetska dela

1962

1962
 • odprto je predstavništvo v Kairu, Egipt
 • v Egiptu se začnejo obsežna geološka raziskovalna dela, vrtanje, študije in projektiranje za rudnike fosfatov Safaga, Hamrawein in Wassif, nahajališča urana El Atchan in nahajališča premoga Maghara

1961

 • Rudis podpiše prvo pogodbo o izvozu za izvajanje rudarskih del v Zvezni republiki Nemčiji
 • podpisana je prva pogodba na domačem trgu za rudnik Kanižarica
 • posvetovanje o programski usmeritvi inženiring organizacije s predstavniki vlade Socialistične republike Slovenije, Gospodarske zbornice, družbeno-političnih organizacij in gospodarskih podjetij v Trbovljah

1960

 • 18. februarja ustanovni člani podpišejo pogodbo o ustanovitvi Rudisa

1959

 • ustanovni člani Rudisa, Investicijski biroji Trbovlje, Rudnik rjavega premoga Trbovlje - Hrastnik in Strojna tovarna Trbovlje, se 7. decembra na ustanovnem sestanku dogovorijo o medsebojnem načinu sodelovanja in namenu nove poslovne skupnosti, ki bo trgu ponudila skupne projektantske, storitvene in proizvodne zmogljivosti pri izgradnji rudarskih in industrijskih objektov
Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem brskanja po tej strani, brez spremembe pri nastavitvah vaših piškotkov, se strinjate z našimi pravili uporabe piškotkov.
Sprejmi piškotke Zavrni piškotke Kaj so piškotki?